Privacy statement

Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacywetgeving (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot (hierna: SJBE) en haar activiteiten. Wat verandert er? Wat moet je doen? We blijven als SJBE de AVG monitoren en ons beleid hierop aanpassen om volledig te voldoen aan de richtlijnen.

Privacy statement en privacybeleid
In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door SJBE.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt SJBE de persoonsgegevens?
SJBE verwerkt persoonsgegevens van vrijwilligers en deelnemers met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Vrijwilligers van Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot en aangesloten organisatieonderdelen (Bestuur, commissies, etc.) dan wel personen die voorheen vrijwilliger zijn geweest.
  • Mensen die interesse tonen in een bijdrage aan SJBE op wat voor wijze dan ook (sponsor, vrijwilliger, donateur).
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Alle commissies / onderdelen van SJBE verwerken persoonsgegevens. Het bestuur van SJBE is vanuit hun rol verantwoordelijk voor de correcte verwerking van deze gegevens.

Waarvoor verwerkt SJBE persoonsgegevens?
Als je je aan wil melden voor activiteiten van SJBE of vrijwilliger wil worden, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als deelnemer, zorg dragen voor je verzekering en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger.

Als je eenmaal deelnemer of vrijwilliger bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over SJBE gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit van SJBE of een vrijwilligerswerving actie. Wil je niet benaderd worden door een bepaald organisatieonderdeel? Dan kun je dit laten weten via privacy@jeugdwerkberkelenschot.nl.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom activiteiten, analyses over activiteiten, enzovoorts.

Verwerkt SJBE ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of voor de uitvoering van onze activiteiten en veiligheid hieromtrent (zoals relevante medische bijzonderheden).

SJBE controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd door organisatieonderdelen.

Foto’s en beeldmateriaal

Tijdens onze activiteiten maken wij foto’s en overig beeldmateriaal met als doel deze  in te zetten voor naslag en promotie van onze evenementen/activiteiten. Indien je bezwaar hebt tegen het maken en verwerken van jou beeltenis, geef dit dan aan bij de coördinator van de betreffende activiteit / evenement, te herkennen aan een rood SJBE-shirt.

Hoe gaat SJBE met mijn persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de stichting of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Binnen de commissies en het bestuur kunnen je persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door medewerkers of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben en pas wanneer zij een vrijwilligerscontract incl. geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is SJBE gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens SJBE van mij verwerkt?
Wil je weten welke gegevens van jou, bij SJBE bekend zijn neem dan contact met ons op via privacy@jeugdwerkberkelenschot.nl.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door SJBE kun je terecht bij de coördinator privacy (lid van het bestuur) van Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot.

Wijzigingen privacybeleid
SJBE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het gebruik van onze evenementen te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.